Wang Quan: Ink Wash Painting - Calligraphy

Click to enlarge

       

Wang Quan

Wang Quan demonstrating ink wash painting

Wang Quan

Wang Quan in front of his shan shui ("Mountain, Water") paintings

Wang Quan

Wang Quan instructing a visitor to the exhibition

Wang Quan

Shan shui 1

fan

Fan 1

fan

Fan 2

Wang Quan

Shan shui 2

Wang Quan

Shan shui 3

fan

Fan 3